มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วม

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

 


 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินการของหน่วยงาน