:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: บทเรียนออนไลน์ ::

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
16242
เนื้อหา
192
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางเพ็ชมณี  แก้วนอก

 


ตำแหน่ง :
  ครู (คศ.3) 

 


วิชาเอก :
 คณิตศาสตร์

 


วิชาโท
 :  คอมพิวเตอร์

 


วุฒิการศึกษา :
  ค.บ.

 


วันเดือนปีเกิด :
  10 ก.ค.2515

 


วันเดือนปีที่บรรจุ :
  16 พ.ค.2538

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวชญาน์นันท์   ภายไธสง

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก :  คณิตศาสตร์

 

วิชาโท :  คอมพิวเตอร์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  18 ต.ค.2523

 


วันเดือนปีที่บรรจุ :
  14 มิ.ย.2550 

ชื่อ – สกุล :  นางมนัญญา  อนุไพร


ตำแหน่ง :
  ครู (คศ.2)


วิชาเอก :
 คณิตศาสตร์


วุฒิการศึกษา :
  ค.บ.


วันเดือนปีเกิด :
  6 เม.ย.2522


วันเดือนปีที่บรรจุ :
  15 พ.ค.2544

ชื่อ – สกุล :  นายณัฎฐเดช  ทองใบ

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.1) 

วิชาเอก :  หลักสูตรและการสอน
                 
(การสอนคณิตศาสตร์)

วุฒิการศึกษา :  ศศ.ม.

วันเดือนปีเกิด :  1 ก.ค.2526

วันเดือนปีที่บรรจุ :   16 พ.ค.2550

 

ชื่อ – สกุล :  นายพิทักษ์  พิเศษ

 

ตำแหน่ง :  ครู    , หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


วิชาเอก : 
บริหารการศึกษา


วุฒิการศึกษา :
  ศษ.ม.


วันเดือนปีเกิด :  
9 ม.ค. 2532


วันเดือนปีที่บรรจุ :
  4 ต.ค. 2555

 

 

 

ชื่อ – สกุล : นางพวงผกา  สุขละไม

 

ตำแหน่ง :  ครู  

 

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  5 เมษายน. 2532

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  25 มิถุนายน 2557