- ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) ปี พ.ศ.2565

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565