การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

การพัฒนาบุคลากร

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ