รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนแคนดงพิทยาคม

 

 

รายงานการอบรมสัมมนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Os4Yb2qv6-9JBrp7amtcRQG8G0CFzSkfhLOKhews4o4/edit?usp=sharing