กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

 กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564

 ระเบียบพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

 พรบ.ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

 พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

 พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ายการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

 แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน