ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ราชกิจจาฯ) 

 

 

 

-  แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา