อัตรากำลัง มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา

 

 

 แบบแสดงจำนวนครูตาม จ. 18 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

 

 

 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2566

 

 

รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนแคนดงพิทยาคม

 

 

รายงานการอบรมสัมมนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Os4Yb2qv6-9JBrp7amtcRQG8G0CFzSkfhLOKhews4o4/edit?usp=sharing