^กลับขึ้นไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
110
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ​ประจำปีงบประมาณ 2566


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O1  โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
O2  ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3  อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
O5  ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O8  Q&A

เว็บบอร์ด>>  คลิกที่นี่

สมุดเยี่ยม>> คลิกที่นี่

O9  Social Network

    กิจกรรมต่าง ๆ ของร.ร. คลิกที่นี่

 

    แคนดงพิทย์สุจริตใจ คลิกที่นี่

 

    ฝ่ายวิชาการ  คลิกที่นี่

 

    งานปกครองโรงเรียน คลิกที่นี่

 

O10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 คลิกที่นี่

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบ ประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่

การปฏิบัติงาน

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

การให้บริการ

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

คลิกที่นี่

O16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจ คลิกที่นี่

รายงานผลการสำรวจฯ คลิกที่นี่

O18  E-Service คลิกที่นี่
 
​ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O20  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
O22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O23  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O24  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
O28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เว็บบอร์ด>> คลิกที่นี่

สมุดเยี่ยม>> คลิกที่นี่

O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O31  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ คลิกที่นี่
O32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy คลิกที่นี่

O33

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy คลิกที่นี่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่

แผนป้องกันการทุจริต

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O36  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่
O37  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O39  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ คลิกที่นี่
O40  การขับเคลื่อนจริยธรรม คลิกที่นี่
O41  การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ คลิกที่นี่
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O42  มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ https://kd-p.ac.th, https://www.kd-p.ac.th 

โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064  
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>