:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
96
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

            2.1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

            2.2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553     

              2.3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   

3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

            3.1 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

            3.2 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

            4.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

            4.2 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

            4.3 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

 5. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 6. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

 7. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 8. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

10. กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564

11. ระเบียบพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

12. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

13. พรบ.ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

14. พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

15. พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ายการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

17. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

18. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

19. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน