สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565