รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)

 

 

 

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564