โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ที่ 11 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150 โทรศัพท์ 044-193064 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ 30 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตำบลแคนดง คือ บ้านแคนดง , บ้านยางทะเล , บ้านสำโรง , บ้านนาแซง , บ้านหนองแสง , บ้านซองแมว, บ้านการะโก , บ้านหนองกระทุ่ม , บ้านโนนสมบูรณ์ ,บ้านโนนกลาง , บ้านอนามัย, บ้านโนนสวรรค์ , บ้านโคกเก่า , บ้านม่วงทะเล , บ้านเทพสัมพันธ์ , บ้านไมตรีจิต, บ้านหนองเครือ , บ้านม่วงน้อย  

2. ตำบลสระบัว คือ บ้านสระบัว , บ้านยางน้อย , บ้านหัวหนองแคน , บ้านหนองสรวง , บ้านเมืองน้อย , บ้านงิ้ว, บ้านแคนทะเล , บ้านซาด , บ้านโนนพยอม , บ้านเมืองบัวพัฒนา , บ้านเมืองใหม่พัฒนา  และบ้านประชาแสนสุข

 

มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 โรงเรียน คือ อนุบาลแคนดง วัดราษฎร์สามัคคี บ้านงิ้ว บ้านโนนกลาง บ้านกระทุ่มเครือฯ บ้านหนองสรวงเมืองน้อย บ้านสระบัว บ้านซาดหัวหนองแคน บ้านยางทะเล บ้านหนองการะโก และบ้านขามพิมาย

 

ประวัติโดยย่อ

ในเดือนพฤศจิกายน 2527 สภาตำบลแคนดง โดยมี นายปรีชา ลี้ประเสริฐ เป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาที่ดินสำหรับก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยได้ขอรับบริจาคจากข้าราชการ และ ประชาชนในเขตตำบลแคนดง สระบัวและอำเภอสตึก ได้เงินจำนวน 167,450 บาท จึงได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 35 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา และได้ยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานการได้มาของที่ดินต่อกรมสามัญศึกษาเพื่อขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล 

วันที่ 16 ธันวาคม 2527 กรมสามัญศึกษาได้มีหนังสืออนุมัติให้ตั้งโรงเรียนแคนดงพิทยาคมและให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2528 สามารถรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 75 คน จำนวน 2 ห้องเรียน มีครู 5 คน โดยมี นายพิสุทธิ์ วิทยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้อาศัยวัดราษฎร์ทรงธรรมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวในระหว่างรอการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ ชค 104

วันที่ 28 ธันวาคม 2529 นายสุคนธ์ ปะโพทะพัง (ปรัชญาวงศ์ชัย) เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2535 นายสมจิต วิริยะ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 9 มกราคม 2542 นางไพจิตร หรรษาวงศ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 19 ธันวาคม 2545 นายประจวบ วงสีสา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 8 ตุลาคม 2551 นายอำนาจ ศรีศิลา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายโกศล  เสนาปักธงไชย  เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายวิรัตน์  แสงกุล เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ถึง 10 กรกฎาคม 2563

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัฒน์  โพธิมาศ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ถึงปัจจุบัน