กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการจัดกลุ่มทำรายงานระดับ ม.4 รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
***ประกาศผลการสอบ ม.5/1 นักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบได้แล้ว*** รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
**** ด่วน ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนแบบออนไลน์ **** รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
*** ชี้แจง และทำความเข้าใจ เรื่อง คะแนนพิเศษ 10 คะแนน *** รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
*** แจ้งเลื่อนส่งรายงาน ม.4 และ ม.5 ครั้งสุดท้าย *** รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
*** ด่วนมาก แจ้งถึงนักเรียน ม.4 และ ม.5 ทุกคน *** รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
*** แจ้งถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทุกคน *** รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
แจ้งถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนที่ค้างส่งทุกงาน รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ขยายระยะเวลาสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ยังค้างงาน รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ขยายเวลาในการสอบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยที่ 2 (ก่อนเรียนและหลังเรียน) รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
แจ้งถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคน รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
แจ้งถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
แจ้งถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
แจ้งถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกห้อง รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
แจ้งถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 4/4 และ 5/2 รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
แจ้งถึงนักเรียน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทุกคน รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าเรียน AutoCAD และ Pro/Engineer รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร ภาณุพงศ์ ศุภอุดร 0 ภาณุพงศ์ ศุภอุดร