Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)
Some courses may allow guest access
Forgotten your username or password?

Is this your first time here?

     ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริการห้องเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อได้ทาง e-mail : admin@kd-p.ac.th หรือโทรศัพท์ 0-82756-8244 ในวันและเวลาราชการ

     สำหรับผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกใหม่จากปุ่มด้านล่างแล้ว ระบบจะส่ง e-mailไปให้ท่านตามที่อยู่ e-mail จริงของท่าน เพื่อให้ท่านได้เข้าไปยืนยันการสมัครสมาชิก ซึ่ง mail อาจจะอยู่ใน Junk mail (e-mail ขยะ) ให้ท่านยืนยันการเข้าใช้งาน และสามารถใช้งานได้ทันที หากรายวิชาใดมีการกำหนด รหัสผ่านประจำวิชาเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากผู้สอนโดยตรง