อาคารสถานที่

 ป้ายและประตูทางเข้าโรงเรียน

 

 

 หอพระพุทธปฏิมาประธานแคนดงพิทยาคมสถิตศิษยานุสรณ์

 

 อาคาร 4

 

 หอศิลป์

 

 ด้านหน้าอาคาร 4

 

 อาคารหอประชุม

 

 

 

 อาคาร 1

 

 โรงอาหาร

 

 

 

 

 

 

 อาคาร 2

 ฝ่ายปกครอง อาคาร 3

ประตูทางเข้า-ออก