วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

           "ในปี 2558 นักเรียนมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหารและครูเป็นผู้นำวิชาการ มีการกระจายอำนาจการบริหารแบบมีส่วนร่วม และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา"

 

พันธกิจ (Mission)

           1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตร  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย  ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และมีความเป็นสากล  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

           2. พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

           3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้

           4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน