ลำดับที่

เวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ชื่อ สกุล

หมายเหตุ

1

28 ธันวาคม 2529

นายสุคนธ์ ปะโพทะพัง (ปรัชญาวงศ์ชัย)

ครูใหญ่

2

5 พฤศจิกายน 2535

นายสมจิต วิริยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

3

9 มกราคม 2542

นางไพจิตร หรรษาวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

4

19 ธันวาคม 2545

นายประจวบ วงสีสา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

5

8 ตุลาคม 2551

นายอำนาจ ศรีศิลา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

6

4 ธันวาคม 2555 

นายโกศล  เสนาปักธงไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

7

1 พฤศจิกายน 2561
ถึง 10 กรกฎาคม 2563

นายวิรัตน์   แสงกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 8  1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน  นายนิวัฒน์   โพธิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน