หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ