รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)